Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Izvješća i studije


Strateško planiranje je sustavan način donošenja temeljnih odluka, određivanja smjera djelovanja i provođenja akcija. Pri tome nije u fokusu stvaranje slike idealnog stanja budućnosti, već analiza problema i obilježja procesa iz nedavnog razdoblja s posljedicama donošenja planskih odluka za budućnost.

Načelo strateškog planiranja podrazumijeva proces planiranja koji je usmjeren strateškom razvoju te je usklađen s dokumentima višeg reda, a služi kao podloga izradi planova nižeg reda. Strateško planiranje odvija se u skladu s načelom održivosti što podrazumijeva održivi gospodarski, prostorni, društveni i ekološki razvoj koji osigurava zaštitu i očuvanje naslijeđa te omogućuje iskorištenje potencijala temeljem njihova održivog korištenja.

Stanje i procesi u prostoru utvrđuju se analizom i ocjenom stanja populacijske osnove, prostorne organizacije funkcija u prostoru, društvene infrastrukture, gospodarskih djelatnosti i aktivnosti koje najviše utječu na prostor, prometne i energetske infrastrukture te područja ograničenja i posebnih pritisaka na prostor.

U analitičkom dijelu utvrđuje se stanje u prostoru na temelju dostupnih javnih dokumenata te se daje ocjena stanja. U programskom dijelu utvrđuju se smjernice za buduće planske odluke te se provjeravaju varijantna programsko-prostorna rješenja koja usmjeravaju prostorni razvoj promatranog područja.

Za ovakve prostorno-planerske zadatke potrebno je prikupiti opsežnu dokumentaciju i podatke o stanovništvu, izgrađenom prostoru, neizgrađenom prostoru, rasporedu, kapacitetu i potrebama naselja, ocjeni stanja, analizi i trendu kretanja gospodarskih subjekata, analizi i potrebama u prometnom razvoju, javnih sadržaja, zaštićenih prirodnih i kulturnih vrijednost i sl.

Imamo iskustvo izrade formalnih dokumenata koji su dio sustava prostornog uređenja (Izvješća o stanju u prostoru) kao i složenih analitičko-problemskih studija vezanih na promišljanje prostornog razvoja odabranih područja.Reference: Popis izrađenih izvješća i studija