Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Urbanistički planovi
GENERALNI URBANISTIČKI PLANOVI (GUP)

1. GUP GRADA KRAPINE - Izmjene i dopune 2004.
Grad Krapina
Službeni glasnik Grada Krapine 16/04


2. GUP GRADA KRAPINE - Izmjene i dopune 2006.
Grad Krapina
Službeni glasnik Grada Krapine 5/07


3. GUP GRADA PAZINA - Izmjene i dopune 2007.
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 18/07


4. GUP GRADA PAZINA - Izmjene i dopune 2008.
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 18/08


5. GUP GRADA KRAPINE – III. Izmjene i dopune
Grad Krapina
Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/09


6. GUP GRADA KRAPINE – IV. Izmjene i dopune
Grad Krapina
Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/12


7. GUP GRADA BJELOVARA – II. Izmjene i dopune
Grad Bjelovar
Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 6/12


8. GUP GRADA PAZINA – III. Izmjene i dopune
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 17/15.


9. GUP GRADA VIROVITICE – II. Izmjene i dopune
Grad Virovitica
Službeni vjesnik Grada Virovitice 1/15.


10. GUP GRADA VIROVITICE – III. Izmjene i dopune
Grad Virovitica
Službeni vjesnik Grada Virovitice 3/16.


11. GUP GRADA KRAPINE – V. Izmjene i dopune
Grad Krapina
Službeni glasnik Grada Krapine 2/16


URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA (UPU)

1. UPU KRAPINA NOVA ZAPAD
Grad Krapina
Službeni glasnik Grada Krapine 02/05


2. UPU 7 PODUZETNIČKE (RADNE) ZONE, RUGVICA SJEVER
Općina Rugvica
Službeni glasnik općine Rugvica 12/06


3. UPU ZAPAD 2
Grad Bjelovar
Službeni glasnik Grada Bjelovara 05/07


4. UPU SJEVERNO OD ULICE EUGENA KUMIČIĆA
Grad Bjelovar
Službeni glasnik Grada Bjelovara 11/07


5. UPU GRABOVAC – CESTOVNO SELO
Općina Rakovica
Službeni glasnik Karlovačke županije 09/08


6. UPU POSLOVNE ZONE GRABOVAC
Općina Rakovica
Službeni glasnik Karlovačke županije 09/08


7. UPU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE DREŽNIK GRAD
Općina Rakovica
Službeni glasnik Karlovačke županije 09/08


8. UPU PRIOBALJA «SAN POLO – COLONE - PARAVIA»
Općina Bale
Službeni glasnik Općine Bale 04/08


9. UPU GAJIŠĆE-JUG
Grad Zagreb
Službeni glasnik Grada Zagreba 01/08 i 08/08


10. UPU GOSPODARSKE ZONE SESVETE SJEVER – Izmjene i dopune
Grad Zagreb
Službeni glasnik Grada Zagreba 01/08 i 06/08


11. UPU GOSPODARSKOG PREDJELA KRAPINA NOVA - JUG
Grad Krapina
Službeni glasnik Grad Krapine br. 01/09.


12. UPU-6, ZONE GOSPODARSKE NAMJENE NA PODRUČJU IVANIĆ-GRAD I CAGINEC
Grad Ivanić Grad
Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 04/09


13. UPU ETNO-EKO SELA MALO GRABLJE
Grad Hvar
Službeni glasnik Grada Hvara br. 11/09


14. UPU ZONE ISTOK 2
Grad Bjelovar
Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 12/09


15. UPU GOSPODARSKE ZONE PROIZVODNO-POSLOVNE NAMJENE "BROD"
Općina Radoboj
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 8/10


16. UPU 3 (dio zone Kukuljanovo)
Grad Bakar
Službene novine Primorsko-goranske županije 39/10


17. UPU NASELJA DONJA LOMNICA
Grad Velika Gorica
Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 04/10


18. UPU NASELJA LUKAVEC
Grad Velika Gorica
Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 04/10


19. UPU KAVI
Općina Oprtalj
Službene novine Općine Oprtalj 06/11


20. UPU NASELJA DOL sa konzervatorskom podlogom
Općina Postira
Službeni glasnik Općine Postira 5/11


21. UPU ZONE GOSPODARSKIH DJELATNOSTI KOPČEVEC-SJEVER
Grad Dugo Selo
Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 7/11.


22. UPU RADNE ZONE
Općina Kraljevec na Sutli
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/12.


23. UPU GRADA GLINE – ciljane Izmjene i dopune
Grad Glina
Službeni vjesnik br. 03/12.


24. UPU ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA JEZERA NOVO ČIČE
Grad Velika Gorica
Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 09/12


25. UPU CENTRA NASELJA RADOBOJ- UPU-1
Općina Radoboj
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/12


26. UPU BR. 7 - PREDIO JUŽNO I ZAPADNO OD GROBLJA U OKRUGU GORNJEM
Općina Okrug
Službeni glasnik Općine Okrug br. 3/13


27. UPU ŠĆADIN - SJEVER
Općina Podstrana
Službeni glasnik općina Podstrana br 8/13


28. UPU „OSNOVNA ŠKOLA DUGO SELO – ZORIĆEVA“
Grad Dugo Selo
Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/13


29. UPU TURISTIČKOG PUNKTA MARCARI – UPU 33
Općina Brtonigla
Službene novine Općine Brtonigla 03/13


30. UPU NASELJA POPOVAČA – II. izmjene i dopune
Općina Popovača
Službene novine Općine Popovača br. 2/13


31. REGULATIVNI PLAN "PRISHTINA E RE - ZONA ZAPAD“
Priština, Kosovo
Usvojeno 30. rujna 2013.


32. UPU 14 – PALIT
Grad Rab
Službene novine Primorsko-goranske županije 42/13


33. UPU KLANJEC, MIHANOVIĆ DOL I LEPOGLAVEC
Grad Klanjec
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 18/14


34. UPU SELA VELO GRABLJE s konzervatorskom podlogom
Grad Hvar
Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/14


35. UPU ETNO EKO SELA ZARAĆE
Grad Hvar
Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/14


36. UPU NASELJA LASTOVO
Općina Lastovo
Sl.gl. Općine Lastovo br. 06/14.


37. UPU NASELJA UBLI
Općina Lastovo
Sl.gl. Općine Lastovo br. 06/14.


38. UPU POSLOVNE ZONE NASELJA UBLI
Općina Lastovo
Sl.gl. Općine Lastovo br. 06/14.


39. UPU RADNIČKO NASELJE
Grad Bjelovar
Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6/2014.


40. UPU GROMAČE
Općina Brtonigla
Službene novine Općine Brtonigla 21/14


41. UPU ETNO-EKO SELA MURVICA s konzervatorskom podlogom
Općina Bol
Službeni glasnik Općine Bol 04/15


42. UPU RONKI
Općina Brtonigla
Službene novine Općine Brtonigla 03/15


43. UPU TURISTIČKOG PUNKTA SV. SILVESTER
Općina Oprtalj
Službeni glasnik Općine Oprtalj broj 4/15


44. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE SISAK-JUG
Grad Sisak
Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br. 27/15.


45. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PONIKVARI
Općina Topusko
Službeni vjesnik br. 39/15.


46. UPU TURISTIČKOG PUNKTA VRANCI
Općina Oprtalj
Službeni glasnik Općine Oprtalj broj 6/15


47. UPU MALE SREDICE – II. IZMJENE I DOPUNE
Grad Bjelovar
Službeni glasnik Grada Bjelovara 4/15


48. UPU VINI VRH
Općina Radoboj
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/16


49. UPU SRC RADOBOJ
Općina Radoboj
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/16


50. UPU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE TRVIŽ
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 10/16


51. UPU SREDIŠNJEG OPĆINSKOG NASELJA MARIJA BISTRICA
Marija Bistrica
Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/16


52. UPU TURISTIČKOG PUNKTA MARCARI – UPU 33 – I. IZMJENE I DOPUNE
Općina Brtonigla
Službene novine Općine Brtonigla 7/16


53. UPU JUG 1
Grad Virovitica
Službeni vjesnik Grada Virovitice 3/16.DETALJNI PLANOVI UREĐENJA (DPU)

1. DPU PREDJELA POSLOVNE NAMJENE CIBURI II
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 12/03


2. DPU STARI PAZIN - Izmjene i dopune
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 21/03


3. DPU INA ZGMAJNE I
Grad Sisak
Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 19/04


4. DPU POSLOVNE ZONE "LEPOGLAVEC"
Grad Klanjec
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/04


5. DPU POSLOVNE ZONE CEROVLJE
Općina Cerovlje
Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 30/04


6. DPU CENTAR SJEVER I
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 04/05


7. DPU CENTAR II
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 02/06


8. DPU CENTAR SJEVER I – Izmjene i dopune
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 14/07


9. DPU PODRUČJA GROTE
Općina Bale
Službeni glasnik Općine Bale 01/08


10. DPU PODRUČJA VAL DE GODENA
Općina Bale
Službeni glasnik Općine Bale 01/08


11. DPU PODRUČJA FORLANETE
Općina Bale
Službeni glasnik Općine Bale 01/08


12. DPU POSLOVNE ZONE "LEPOGLAVEC"– Izmjene i dopune
Grad Klanjec
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 19/08


13. DPU GOSPODARSKE ZONE "MONKAŠTEL"
Općina Bale
Službeni glasnik Općine Bale 01/10


14. DPU JUGOZAPAD
Grad Bjelovar
Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06/11


15. PUP „INDUSTRIJSKA ZONA“ – ciljane izmjene i dopune
Grad Našice
Službeni glasnik Grada Našica 9/11


16. DPU "CENTRA GRADSKOG NASELJA URBARIJA"
Grad Našice
Službeni glasnik Grada Našica br. 4/12


17. DPU PODUZETNIČKE ZONE „ŽELJEZARA“
Grad Glina
Službeni vjesnik br. 03/12.


18. DPU PODRUČJA FORLANETE – Izmjene i dopune
Općina Bale
Službeni glasnik Općine Bale 01/12


19. DPU CENTAR II – Izmjene i dopune
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 04/13.


20. PUP DRŠĆEVKA II – Izmjene i dopune
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 04/13.


21. PUP "MOŠE PIJADE, A SADA ZRINSKI-FRANKOPAN" – Izmjene i dopune
Grad Slavonski Brod
Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 3/15


22. PUP "BRODSKI VAROŠ, JUG - BUDAINKA" – Izmjene i dopune
Grad Slavonski Brod
Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 3/15


23. DPU CIBURI II – Izmjene i dopune
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 24/15.


24. DPU CENTAR II – Izmjene i dopune
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 24/15.


25. PUP INDUSTRIJSKE ZONE U NAŠICAMA – III. Izmjene i dopune
Grad Našice
Službeni glasnik Grada Našica br. 8/15.
Link na cjelovitu referentnu listu
Popis ažuriran: rujan 2016.