Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Prostorni planovi
PROSTORNI PLANOVI ŽUPANIJA (PPŽ)

1. Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije
Krapinsko-zagorska županija (Suradnja sa Zavodom za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije)
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 6/10PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA GRADOVA/OPĆINA (PPUG/O)

1. PPUG KRAPINA – Izmjene i dopune 2004.
Grad Krapina
Službeni glasnik Grada Krapine 16/04


2. PPUO PETROVSKO
Općina Petrovsko
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 17A/05


2. PPUO ZAGORSKA SELA
Općina Zagorska Sela
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 21/06


4. PPUG KRAPINA – Izmjene i dopune 2006.
Grad Krapina
Službeni glasnik Grada Krapine 5/07


5. PPUO PETROVSKO – Izmjene i dopune
Općina Petrovsko
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 20/07


5. PPUO ŽAKANJE sa smanjenim sadržajem
Općina Žakanje
Službeni glasnik Karlovačke županije 01/08


7. PPUO KUMROVEC – Izmjene i dopune
Općina Kumrovec
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 02/08


8. PPUO KAROJBA – Izmjene i dopune
Općina Karojba
Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 22/08


9. PPUO RADOBOJ – Izmjene i dopune
Općina Radoboj
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 22/08


10. PPUG BJELOVAR – Izmjene i dopune
Grad Bjelovar
Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 1/09


11. PPUO ZAGORSKA SELA – Izmjene i dopune
Općina Zagorska Sela
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 10/09


12. PPUO KAMANJE sa smanjenim sadržajem
Općina Kamanje
Glasnik Općine Kamanje 04/09


13. PPUG PAZIN – Izmjene i dopune
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 26/09


14. PPUO OPRTALJ – Izmjene i dopune
Općina Oprtalj
Službene novine Općine Oprtalj 02/10.


15. PPUO LOBOR– I. Izmjene i dopune
Općina Lobor
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 06/10


16. PPUO STON
Općina Ston
Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije br. 9/10


17. PPUO RADOBOJ – II. Izmjene i dopune
Općina Radoboj
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 35/10


18. PPUO PETROVSKO – II. Izmjene i dopune
Općina Petrovsko
Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 4/11


19. PPUG KRAPINA – III. Izmjene i dopune
Grad Krapina
Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/11


20. PPUO KRALJEVEC NA SUTLI – I. Izmjene i dopune
Općina Kraljevec na Sutli
Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 18/11


21. PPUO POPOVAČA – V. Izmjene i dopune
Općina Popovača
Službene novine Općine Popovača 5/12


22. PPUO ZAGORSKA SELA – II. Izmjene i dopune
Općina Zagorska Sela
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/12


23. PPUG DUGO SELO – Ciljane Izmjene i dopune
Grad Dugo Selo
Službene glasnik Grada Dugog Sela 8/12


24. PPUO KAMANJE – I. Izmjene i dopune
Općina Kamanje
Glasnik Općine Kamanje 02/13


25. PPUO LOBOR – II. Izmjene i dopune
Općina Lobor
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/13


26. PPUO TRILJ – III. Izmjene i dopune
Grad Trilj
Službeni glasnik Grada Trilja br. 2/13.


27. PPUG BJELOVARA – II. Izmjene i dopune
Grad Bjelovar
Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 8/13


28. PPUG GLINA – Ciljane izmjene i dopune
Grad Glina
Službeni vjesnik br. 66/13


29. PPUO RADOBOJ – III. Izmjene i dopune
Općina Radoboj
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 09/14


30. PPUG KLANJCA – II. Izmjene i dopune
Grad Klanjec
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 18/14


31. PPUO OPRTALJ – II. Izmjene i dopune
Općina Oprtalj
Službene novine Općine Oprtalj 05/14


32. PPUG Grada POPOVAČE – VI. izmjene i dopune
Grad Popovača
Službene novine Grada Popovače 03/15


33. PPUG GOSPIĆA – V. Izmjene i dopune
Grad Gospić
Službeni vjesnik Grada Gospića br. 02/2015.


34. PPUO ŽAKANJE – I. Izmjene i dopune
Općina Žakanje
Službeni glasnik Općine Žakanje br. 3/15.


35. PPUG PAZIN – III. Izmjene i dopune
Grad Pazin
Službene novine Grada Pazina 24/2015.


36. PPUO LOBOR – III. Izmjene i dopune
Općina Lobor
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 20/2015.


37. PPUG NAŠICE – II. Izmjene i dopune
Grad Našice
Službene novine Grada Našica 8/2015.


38. PPUO KAROJBA – II. Izmjene i dopune
Općina Karojba
Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 36/15


39. PPUG Grada POPOVAČE – VII. izmjene i dopune
Grad Popovača
Službene novine Grada Popovače 01/16


40. PPUO LOBOR – IV. Izmjene i dopune
Općina Lobor
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/16.


41. PPUO STUBIČKE TOPLICE – Izmjene i dopune
Općina Stubičke Toplice
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 19/16.
Link na cjelovitu referentnu listu
Popis ažuriran: rujan 2016.