Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Prostorno planiranje


Prostorno planiranje ima za cilj prostorno usklađivanje svih aktivnosti i procesa, kao i održavanje i razvijanje povoljnih uvjeta za život i rad ljudi na određenom prostoru, da bi se na tom prostoru ostvario optimalan razmještaj stanovništva i gospodarskih djelatnosti, te da bi se osiguralo svrsishodno korištenje zemljišta uz zaštitu okoliša i očuvanje estetskih i kulturnih vrijednosti prostora.

Prostorno planiranje omogućava zajednicama da formuliraju strateške vizije za ostvarivanje svojih budućih ciljeva uređenja prostora. Takve vizije imaju potencijal da ostvare značajan i direktan utjecaj stvarajući kvalitetna mjesta i doprinoseći održivoj budućnosti zajednica. Uvažavanjem lokalnih osobitosti i interdisciplinarnim pristupom osigurava se da proces planiranja uzme u obzir raznovrsnost područja za koje se planovi izrađuju u pogledu njihovih geografskih osobina, okruženja, krajolika i kulture.

Prostorni planovi postavljaju strateške smjernice sagledavajući pritom sustav naselja dok se smjernice dalje razrađuju u generalnim i urbanističkim planovima uz utvrđivanje provedbenih elemenata.

Prostorni planovi uređenja grada, odnosno općine spadaju u kategoriju prostornih planova lokalne razine i obavezno se donose za cijelo područje grada, odnosno općine. Njima se određuju građevinska područja, infrastrukturni koridori, obuhvati detaljnijih planova, uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru unutar i izvan građevinskog područja te smjernice za izradu detaljnijih planova.

Prostornim planovima se, prema važećim zakonskim propisima, uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja, sukladno s načelima prostornog uređenja.

Planovi se izrađuju prema stručnim kriterijima u skladu sa zakonom definiranom procedurom izrade planova. Planske odluke temelje se na analizi postojećeg stanja, zahtjevima javnopravnih tijela, lokalnom programu razvoja te nizu informacija koje su dostupne o pojedinom prostoru. Procedura izrade i donošenja plana određena je zakonskom regulativom, a zainteresirana javnost u proceduru je uključena putem obvezne javne rasprave (ili više njih).

Tvrtka APE d.o.o. ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova pa tako izrađuje i prostorne planove (te njihove izmjene i dopune) za jedinice lokalne samouprave (gradove i općine), sukladno važećim zakonskim propisima.Reference: Popis izrađenih prostornih planova