Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Urbanističko planiranje


Urbanističko planiranje predstavlja skup djelatnosti koje se bave fizičkim planiranjem naselja, dijelova naselja ili posebnih zona izvan naselja. Uvažavanjem lokalnih osobitosti i interdisciplinarnim pristupom osigurava se da proces planiranja uzme u obzir raznovrsnost područja za koje se planovi izrađuju u pogledu njihovih osobina, okruženja, krajolika i kulture.

Generalni urbanistički plan (GUP) donosi se obvezno za središnje naselje većih gradova što je utvrđeno posebnim propisima.

Urbanistički plan uređenja (UPU) donosi se za naselja, dijelove naselja ili izdvojene dijelove građevinskog područja izvan naselja a obvezno za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju.

Prema nekad važećim zakonskim propisima postojala je i kategorija detaljnog plana uređenja (DPU) a ranije i provedbenog urbanističkog plana (PUP). Ovi tipovi planova više se ne izrađuju ali izrađuju se izmjene i dopune takvih planova koji su još na snazi uz prilagodbu suvremenoj metodologiji izrade planova.

Planovi se izrađuju prema stručnim kriterijima u skladu sa zakonom definiranom procedurom izrade planova. Planske odluke temelje se na analizi postojećeg stanja, zahtjevima javnopravnih tijela, lokalnom programu razvoja te nizu informacija koje su dostupne o pojedinom prostoru.

Procedura izrade i donošenja plana određena je zakonskom regulativom, a zainteresirana javnost u proceduru je uključena putem obvezne javne rasprave (ili više njih).Reference: Popis izrađenih urbanističkih planova