Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Općinska zgrada Bednja


Lokacija:Općina Bednja
Naručitelj:Općina Bednja
Zahvat:Rekonstrukcija građevine javne namjeneZa potrebe Naručitelja, izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće građevine javne namjene - sjedište Općine Bednja i višenamjenska dvorana. Zgrada datira iz 1947. godine. U statičkom i oblikovnom smislu građevina predstavlja cjelinu, dok se u funkcionalnom smislu sastoji iz poslovno-uredskog dijela i kino-dvorane. Građevina se nalazi u zoni B zaštite u kojoj je odredbama PPUO predviđena zaštita uličnih poteza i dijelova naselja s dijelom očuvanom povijesnom strukturom, što podrazumijeva provođenje svih intervencija temeljem stručnih konzultacija s nadležnim konzervatorskim odjelom.

Projektnom dokumentacijom predviđeno je zadržavanje forme i funkcije dijela građevine u kojoj je sjedište Općine Bednja. Najveće intervencije odnose se na tretman dijelova na stražnjem južnom pročelju koje se planira dobrim dijelom ukloniti i izvesti novo s ugrađenim novim dizalom i potpuno ostakljenim dijelom suterena. Na taj način osigurava se vizualni kontakt nove pješačke površine na jugu s originalnim portalom i vanjskim izvornim zidovima zgrade starog suterena. Suteren će se otvoriti javnosti i osigurati atraktivnost i funkcionalnost nove namjene – vinski podrum. Značajna intervencija planirana je i u prostoru današnjeg neuređenog potkrovlja iznad 1. kata, gdje se planira ukloniti postojeća međukatna konstrukcija, izvesti nova armirano betonska konstrukcija (na nižoj visinskoj koti), te oblikovati uredski prostor u potkrovlju. Planira se postava limenog pokrova, izvedba novih otvora na pročeljima radi osiguranja prirodnog osvjetljenja radnog prostora u potkrovlju.

Projektnom dokumentacijom predviđeno je kompletno rušenje postojećeg i izgradnja zamjenskog dijela građevine u kojoj je kino-dvorana. Odluka o ovako radikalnom pristupu donesena je na osnovu detaljne analize postojećeg stanja kroz čitav niz aspekata: tehničkih, funkcionalnih, statičkih, sigurnosnih, oblikovnih i ekonomskih. Uklanjanjem postojećeg dijela i izvedbom novog (uz zadržavanje tlocrte površine i osnovnih oblikovnih i funkcionalnih obilježja) lokalna zajednica će dobiti kvalitetnu višenamjensku građevinu javne namjene tj. centar socijalnog, kulturnog i umjetničkog života mjesta. Dio građevine koji se zamjenjuje novim, imat će jednostavno oblikovanje koje na novi način interpretira zatečenu strukturu i memorijsku determiniranost kina u centru mjesta. Južno pročelje postaje novo važno pročelje zgrade, tretirano gotovo kao ulično, obzirom na planirane funkcije i predviđeni novi pješački pravac s juga. Sjeverno ulično pročelje otvoreno je i gotovo kompletno ostakljeno u razini prizemlja gdje je osiguran direktni pristup u višenamjensku dvoranu s Trga sv. Marije. Volumen kino dvorane planiran je s ravnim neprohodnim krovom na kojem će u skladu sa zahtjevima Naručitelja biti moguće postaviti foto-naponske panele.Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektant:
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2013.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejni projekt
Glavni projekt


Download:
Općinska zgrada Bednja