Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Prostorni plan uređenja Općine Zagorska Sela


Lokacija:Općina Zagorska Sela, Krapinsko-zagorska županija
Naručitelj:Općina Zagorska Sela
Godina:2006.



Općina Zagorska Sela nalazi se u Krapinsko-zagorskoj županiji uz državnu granicu sa Slovenijom. Ovaj prostorni plan bio je prvi prostorni plan koji se radio za novoustrojenu Općinu Zagorska Sela (do tada se primjenjivao plan starije generacije za bivšu općinu Klanjec koja je obuhvaćala u prostor Zagorskih Sela). Na području općine Zagorska Sela dobro je očuvan prirodni i kultivirani krajolik. Formalno je pod zaštitom u početku izrade plana bio park oko dvorca Miljana kao spomenik parkovne arhitekture, a sam dvorac je zaštićen kao spomenik kulture. Planom su se posebno vrednovali i štitili i ostali vrijedni dijelovi prirodnog krajolika, posebno dolina rijeke Sutle i šumoviti bregovi uz Sutlu kao i doline prirodnih, nereguliranih potoka koji su na većem dijelu svog toka zadržali prirodni obraštaj svojih obala, a time i cjelovitost ekosustava. Za potrebe izrade Prostornog plana uređenja Općine obavljena je reambulacija postojećeg popisa zaštićenih kulturnih dobara i njegova dopuna, naročito u dijelu povijesnih naselja, tradicijske etnološke arhitekture, područja kulturnog krajolika te povijesnih toponima. Evidentirano je još kulturno povijesnih vrijednosti od kojih je nekoliko njih predloženo za upis u Registar zaštićenih kulturnih dobara, a za ostala dobra utvrđene su mjere zaštite u odredbama za provođenje prostornog plana. Inventarizacija prostora provedena je prema suvremenoj konzervatorskoj metodologiji i standardima valorizacije, koji se temelje na integralnom vrednovanju kulturne i prirodne baštine. Temeljna pretpostavka integralne-ambijentalne zaštite je činjenica da je arhitektonski spomenik bilo koje vrste i značenja nedjeljivo povezan s prostorom u kojem se nalazi. Prostornom planom postavljeni su preduvjeti za prostorni razvoj općine, koji se ostvaruju: - vrednovanjem, preustrojstvom i svrhovitim korištenjem postojećih građevina i materijalnih dobara, osobito onih napuštenih ili privremeno i povremeno korištenih u svrhu gospodarskoga oživljavanja; - demografskim oživljavanjem, što je moguće ako se osiguraju gospodarski sigurni i dostojni uvjeti življenja uz potrebnu suvremenu prometnu i komunalnu opremljenost;- planiranjem namjena koje će omogućiti gospodarski razvitak općine te osigurati prostore za javne i društvene sadržaje; - očuvanjem i povećanjem vrijednosti kakvoće prostora, što se postiže zaštitom i unapređenjem svih čimbenika prirodne i kulturne baštine zbog očuvanja identiteta, privlačnosti kraja i snaženja turističkih i s tim u svezi drugih gospodarskih djelatnosti; - uključivanjem promišljenoga i svrhovitoga sustava prometa u županijske, državne i europske sustave. S gledišta korištenja prostora težište je stavljeno na očuvanje fizičke i vizualne cjelovitosti krajolika, što se postiže ponajprije svrhovitim korištenjem zemljišta za izgradnju te uvažavanjem prirodnih značajki područja i naslijeđenih vrijednosti krajolika.

Napomena:
Tvrtka APE bila je stručni izrađivač i I. Izmjena i dopuna PPUO Zagorska Sela (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 10/09) koje su se odnosile na pojedinačne (ciljane) izmjene te II. Izmjena i dopuna PPUO Zagorska Sela (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 23/2012) koje su rađene zbog usklađivanja s izmjenama i dopunama Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije, izrađenim projektima javne komunalne i druge infrastrukture, te na pojedinačne (ciljane) izmjene prema dostavljenim i prihvaćenim zahtjevima.





Voditelj:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.

Suradnici:
Hršak & Hršak d.o.o.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Ivan Zupanc, prof.geog.
Ksenija Petrić, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2003.-2006.

Tip projekta (kategorija):
PPUO/G

Obuhvat (veličina):
24,66 km2

Status:
Plan usvojen
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/2006)

Download:
Plan namjene površina (jpg)


Slični projekti:
PPUO Žakanje