Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Detaljni plan uređenja Centar II


Lokacija:Pazin, Istarska županija
Naručitelj:Grad Pazin
Godina:2006.Područje obuhvata smješteno je u centru Grada Pazina od župne crkve i groblja na sjeveru, do napuštenog kamenoloma na jugu te franjevačkog samostana na zapadu i ulice Družbe sv. Ćirila i Metoda na istoku.

Najstarije izgrađene strukture na području obuhvata datiraju iz 15. stoljeća, dok je većina građevina sagrađena u 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. Plan je izrađen u skladu s odredbama Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina, a posebna pozornost posvećena je zaštiti i valorizaciji kulturnog naslijeđa, prometnoj pristupačnosti te pejzažnom oblikovanju i zaštiti okoliša.

Zahvati u prostoru usmjereni su revitalizaciji, sanaciji, konzervaciji, restituciji, rekonstrukciji povijesnih građevina i prostorne strukture te intervenciji na nekvalitetno oblikovanim građevinama i prostorima, sa ciljem da se dobije očuvana i unaprijeđena kulturno-povijesna i ambijentalna vrijednost ovog dijela grada, ali i ugodan i živ ambijent sa novim sadržajima namijenjen stanovnicima grada i njegovim posjetiocima, s obzirom da se radi o kontaktnoj zoni povijesne jezgre. Ponuđenim sadržajima upotpunila bi se ponuda grada, a ujedno bi se otvorila nova radna mjesta.

Plan obuhvaća dio zaštićene povijesne jezgre Pazina (B zona i kontaktna „E“ zona). B zona ili 2. stupanj zaštite uključuje područja koja su izgrađivana krajem 19. i početkom 20. st., na trasama starijih komunikacija, ali sadrže i recentnu gradnju koja je izmijenila povijesnu sliku uličnog ambijenta. U ovom su prostoru očuvani elementi urbane matrice iz najranijeg razdoblja formiranja grada (srednjovjekovnog), elementi urbanizma i arhitekture 19. i 20. st., ali i skromnije i manje reprezentativne povijesne građevne strukture s nekoliko recentnih interpolacija.

U zoni B ima prostornih konflikata koji su nastali devastacijom starijeg sloja izgradnje (rušenjem i bombardiranjem u 2. sv. ratu) te poslijeratnom stambenom (uglavnom višestambenom) izgradnjom koja nije uvažavala karakteristike urbane matrice.

Zona E (K) ili 3. stupanj zaštite vrednuje se kao treći stupanj zaštite i označava zone u kojima se štiti ekspozicija (izloženost pogledu) povijesne jezgre. Obuhvaća južni dio područja obuhvata DPU-a koji kao dodirno područje osigurava kontrolu mjerila, naslijeđenog obrisa i obujma naselja te očuvanje kvalitetnih vizura iz povijesne jezgre prema okolišu i iz prilaznih smjerova na povijesnu jezgru.

U ovoj zoni su uz pridržavanje osnovnih načela i minimalnih ograničenja dopustivi i veći građevni zahvati, odnosno novogradnje. Odlučujuće za odluku o gradnji su gabariti nove građevine, mikrolokacijska obilježja te vizualna izloženost.

Za potrebe izrade ovoga plana izrađena je detaljna konzervatorska obrada svih građevina unutar obuhvata plana s povijesno-arhitektonskom i ambijentalnom valorizacijom, mjerama zaštite i smjernicama za moguće građevne intervencije.Voditelj:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.

Suradnici:
Latica Tomašić Srdar, dipl.ing.arh. (konzervatorska studija)

Vrijeme rada na projektu:
2004.-2006.

Tip projekta (kategorija):
DPU

Obuhvat (veličina):
8,7 ha

Status:
Plan usvojen
(Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u šumi i Tinjan 02/06.)

Download:
UPU Dol – plan namjene površina (pdf)


Slični projekti:
UPU Dol
UPU Velo Grablje