Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Urbanistički plan uređenja naselja Velo Grablje s konzervatorskom podlogom


Lokacija:Velo Grablje (Grad Hvar), Splitsko-dalmatinska županija
Naručitelj:Grad Hvar
Godina:2014.Potrebe izrade UPU-a Velo Grablje proizašle su iz potrebe zaštite povijesnog naselja te realizacije projekta 'Etno eko selo Velo Grablje' temeljem Programa poticanja obnove raseljenih i zapuštenih sela 'Etno-eko' što ga je provodila Splitsko-dalmatinska županija u svrhu proširenja županijske turističke ponude. Cilj navedenog programa je revitalizirati i sačuvati male autohtone zone u njihovom izvornom obliku i funkciji, potaknuti razvitak poljodjelstva, obrtništva, trgovine i hotelijerstva, poticati proizvodnju zdrave hrane te povećati životni standard pučanstva srednjodalmatinskog primorja, otoka i Zagore, kako bi se ne samo vratio život u ta mjesta, već i kako bi se obogatila turistička ponuda.

Za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Velo Grablje izrađen je i Konzervatorski elaborat naselja Velo Grablje (96MB) (izrađivač: APE d.o.o., glavni autor: Latica Tomašić, dipl.ing.arh.).

Velo Grablje nalazi se u unutrašnjosti zapadnog dijela otoka Hvara, 10 km istočno od grada Hvara. Točni podaci o osnivanju Velog Grablja nisu sačuvani, no prema nekim podacima nastalo je u kasnom srednjem vijeku. Samo naselje nastaje u XVIII st. kada je i osnovana župa Sv. Kuzme i Damjana (1760. g.). 1886. godine izgrađena je posvećena crkva Sv. Kuzme i Damjana u naselju Velo Grabllje.. Stanovnici su se tradicionalno bavili uzgojem vinove loze i maslina visoke kvalitete. Poznati su i po uzgoju lavande.

Broj stanovnika već desetljećima stalno opada, da bi danas iznosio jedva 21 (popis 2001.), uglavnom starijih osoba. Gospodarska osnova počiva na poljodjelstvu. U naselju još uvijek djeluje poljoprivredna zadruga.

Ideja Splitsko-dalmatinske županije i Grada Hvara da se pokuša revitalizirati ovo područje naišla je na odobravanje stanovnika Velog Grablja, kao i vlasnika dobara koji žive izvan naselja. Osnovna nit vodilja ove ideje je učiniti Velo Grablje atraktivnim za turizam upravo ističući njegovu različitost od većine ostalih mjesta koja su pretjeranom izgradnjom hotelijersko apartmanskih kapaciteta izgubila svoju «osobnost». Kroz prezentaciju svoje bogate povijesti, uživanju u gotovo netaknutoj prirodi okolice, ponudi domaćih ekološki proizvedenih specijaliteta i uzbudljivih planinarskih i biciklističkih izleta, te ograničenim brojem smještajnih kapaciteta sa svim potrebnim komforom, ali s maksimalnom očuvanošću povijesnog naselja i njegove okolice, Velo Grablje bi trebalo postići svoju ekskluzivnost.

Velo Grablje predstavlja vrlo dobro očuvanu urbanističku i arhitektonsku cjelinu, zahvaljujući (između ostaloga) i odsutnosti intenzivnog turističkog i gospodarskog razvoja.

Naselje je građeno tipološki disciplinirano, vrlo koherentnim stilom i ujednačenim materijalima, bez bitnih pojedinačnih odstupanja od cjeline.

Sustavno su korišteni tradicionalni materijali, poput kamena i vapnenog veziva s dodatkom crvenice, ali i neki suvremeniji, poput utorenog crijepa kojim su krovišta sustavno obnavljana tijekom XX stoljeća.

Graditeljski korpus Velog Grablja obuhvaća gotovo sve stupnjeve razvoja tradicijske kuće, od primarnog oblika potlehušice do kuća na tri poda, koje odražavaju ekonomski procvat mjesta tijekom 19. i prve polovice 20. stoljeća. Iako je u osnovi naselje rasutog tipa - kakvo su osnivali stočari - Velo Grablje je kasnijim razvojem oblikovano po četvrtima, relativno organiziranom izgradnjom nizova uz zavojite prilazne puteve, ali i izgradnjom sklopova zgusnutom u uličicama oko monumentalne župne crkve i crkvenog trga, čime je formirano središte mjesta kakvo je inače karakteristično za primorske gradiće ali je strano graditeljstvu krasa.

Gotovo sve sačuvane stambeno-gospodarske zgrade su višekatne – jednokatnice s potkrovljem, dvokatnice i dvokatnice s potkrovljem, te znaju doseći impresivne dimenzije, no niti jedna ne nadvisuje niti ne nadmašuje dimenzijama župnu crkvu kao neprijeporno središte mjesta.

Na građevinama u Velom Grablju zbog male količine oborina i velikog broja sunčanih dana ne nalazimo istaknute završne vijence pod krovištem.

Krovovi, koji su prvobitno bili pokriveni kamenim pločama, danas su gotovo u potpunosti zamijenjeni i pokriveni kupom kanalicom ili utorenim crijepom.

Javne građevine pretežno nose stilska i tipološka obilježja kraja XIX stoljeća, s jakim utjecajem građanske arhitekture iz koje su preuzimani pojedini elementi (na primjer stolarija) ili čitave kompozicije (poput glavnog pročelja zgade Zadruge).

Suvremena izgradnja bez ambijentalne vrijednosti, izvedena u armiranom betonu ili betonskim bloketima, uglavnom se svodi na pomoćne građevine malog volumena, poput garaža i vanjskih sanitarnih čvorova, s izuzetkom dviju stambenih prizemnica vrlo malih dimenzija.

Urbanističkim planom uređenja stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj naselja, imajući u vidu primarno stambenu funkciju kao i mogućnosti razvoja turističkih sadržaja. U smislu namjene površina planirane su sljedeće namjene:
Površine za stanovanje: površine za stanovanje odnose se na područja stambene te mješovite – pretežito stambene namjene. Površine za stanovanje smještene su u okviru glavne izgrađene strukture naselja poštujući tradicionalnu matricu naselja, a u potpunosti čuvaju povijesnu sliku Velog Grablja, s obzirom da se radi o rekonstrukciji postojećih građevnih struktura.

Površine za poslovne sadržaje: poslovni sadržaji mogući su kao dodatni sadržaji u predjelima mješovite – pretežito stambene namjene te mješovite – pretežito poslovne namjene. Ova namjena planirana je u postojećim građevinama koje imaju gabarite dovoljne veličine da udovolje zahtjevima poslovne namjene. Dodatni kriteriji bili su mogućnost (kolnog) pristupa te današnje korištenje građevine: drži se da je za danas napuštene građevine pogodnija mješovita namjena koja bi zbog veće fleksibilnosti namjena trebala omogućiti bržu obnovu građevine.

Prostori za javne i društvene sadržaje: na površinama javne i društvene namjene – vjerske nalaze se postojeće vjerske građevine (crkva i župni dvor). Javna i društvena namjena planirana je i na prostoru zadružnog doma i nekadašnje škole, nekadašnje pošte te javne zgrade za pečenje rakije. Osim na prostorima koji su rezervirani za građevine javne i društvene namjene, izgradnja takvih sadržaja moguća je i u predjelima stambene te mješovite namjene.

Prostori javnih i drugih zelenih površina: značajan dio područja obuhvata zauzimaju zelene površine: javne zelene površine (parkovi) i druge zelene površine. Ove površine oplemenjuju prostor i stvaraju ugodne oaze autohtonog zelenila u inače zbijenoj strukturi naselja. Zelene površine okružuju naselje sa svih strana i čine kontaktnu zonu prema potpuno prirodnom raslinju okolnog terena. Ove površine zajedno s naseljem čine jedinstvenu sliku kulturnog krajolika šireg područja naselja Velo Grablje.Voditelj:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Željka Nedeljković-Žunec, dipl.ing.el.

Suradnici:
Latica Tomašić Srdar, dipl.ing.arh. (konzervatorska studija)

Vrijeme rada na projektu:
2006.-2014.

Tip projekta (kategorija):
UPU

Obuhvat (veličina):
10,84 ha

Status:
Plan usvojen
(Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/14.)

Download:
Konzervatorski elaborat naselja Velo Grablje


Slični projekti:
UPU Dol
DPU Centar II