Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Ruralni poduzetnički inkubator 'Centar Krka'


Lokacija:Općina Kistanje
Naručitelj:Općina Kistanje
Zahvat:Izgradnja građevine poslovne namjeneZa potrebe Naručitelja, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju građevine poslovne namjene - ruralni poduzetnički inkubator 'Centar Krka'. Područje zahvata u prostoru nalazi se unutar lokaliteta ekološke mreže 'HR1000026 – Krka i okolni plato' (POP) te je za ishođenje dozvola bilo potrebno provesti postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ('Narodne novine', broj 118/09). U blizini Općine Kistanje i lokacije nove građevine 'Centar Krka' nalaze se ostaci Rimskog vojnog logora Burnum.

Projektnim zadatkom predviđena je gradnja nove poslovne građevine zamišljene kao sklop više funkcija podređenih potrebi razvoja ruralnog poduzetništva u području nekada poznatom po stočarskoj proizvodnji.

Projektnom dokumentacijom nova građevina „Centar Krka“ definirana je kao spoj 4 volumena međusobno povezanih potezom komunikacija tj. internih hodnika. Čitava građevina organizirana je oko unutarnjeg vrta čime je osigurana višestrana orijentacija prostora, mogućnost poprečnog provjetravanja, prirodno osvjetljenje i osunčanje te istovremeno zaštita od udara bure i pretjerane insolacije u nepovoljnim periodima godine. Građevina, u oblikovnom smislu, asocijacira na unutarnje zatvoreno dvorište (klaustar), parcele različitih vlasnika odvojene suhozidima, srednjovjekovne utvrde, ali prije svega tradicionalne oblike gradnje lokalnog stanovništva (opisane npr. u publikaciji „Hrvatsko tradicijsko graditeljstvo“ u izdanju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, autora Zdravka Horvata). Citati iz navedene publikacije:

'Zbog hajdučije i nesigurnosti svake vrste u prošlosti, trebalo je sebe i stoku zaštititi od pljački i provala. Zbog toga se kućišta ograđuju i utvrđuju visokim suhozidima.'

'…s avlijom okruženom visokim suhozidom i dračom na vrhu. Dvorišta se, u daljnjem razvoju, s dviju ili triju strana zatvaraju kućama, a preostale strane opet visokim suhozidom.'

Prilikom razrade koncepta, prostori različitih namjena klasificirani su po važnosti odnosno zahtjevnosti, te se analizom došlo do optimalnih pozicija i orijentacija unutar sklopa u odnosu na nepovoljne karakteristike mikro-lokacije (blizina stočnog sajma). Osim naglaska na introvertiranost poslovne građevine tj. njenu orijentaciju prema unutarnjem vrtu, jedna od glavnih ideja prilikom razrade bila je i fleksibilnost građevine koja omogućava ekonomičnu izvedbu, etapnu ili izvedbu u fazama, fleksibilnost i prilagodljivost prostora raznim funkcijama, mogućnost korištenja različitih konstruktivnih sustava, slobodno formiranje manjih grupa unutar funkcionalne cjeline, prožimanje i preklapanje raznih funkcija tj. mogućnost njihovog potpunog odvajanja, racionalnost korištenja instalacijskih sustava (svaka funkcionalna cjelina može imati svoj odvojeni podsustav koji ne uvjetuje funkcioniranje ostatka). Volumeni funkcionalnih cjelina tretirani su u nekoliko planova, različitih su visina, obrada im je planirana kao jednolična u boji ali različita u teksturi i rasterima.

Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektant:
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.
Marijana Zlodre, mag.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2013. - 2016.

Tip projekta (kategorija):
Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt s troškovnikom


Download:
Centar Krka


Slični projekti:
Poduzetnički inkubator radne zone Rakitovec