Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Poduzetnički inkubator radne zone Rakitovec


Lokacija:Grad Velika Gorica
Naručitelj:Grad Velika Gorica
Zahvat:Izgradnja građevine poslovne namjeneZa potrebe Naručitelja, izrađen je idejni arhitektonski projekt za izgradnju građevine gospodarske namjene (industrijske, zanatske) - poduzetničkog inkubatora radne zone Rakitovec.

Projektnim zadatkom definirane su tri zasebne neovisne funkcionalne cjeline: poduzetnički inkubator, edukacijski centar i 3 proizvodna pogona. Predviđena je mogućnost međusobnog preklapanja pojedinih funkcionalnih cjelina u dijelovima poslovanja te je u skladu s traženim postavljen koncept. Prilikom klasificiranja namjena po važnosti vodilo se računa o atraktivnosti pojedine namjene u odnosu na ostalu okolnu izgradnju. Sadržaji su klasificirani u odnosu na atraktivnost i funkcionalnu zahtjevnost te potrebu blizine kolno-manipulativnih i/ili pješačkih poteza.

Specifičnost i više-funkcionalnost građevine poduzetničkog inkubatora unutar radne zone, dislociranost u odnosu na do sada izvedene sadržaje radne zone i sl., činjenice su koje su utjecale na konačno oblikovanje građevine. Djelomična introvertiranost građevine (orijentacija na unutrašnji ozelenjeni javni prostor), lociranje sadržaja s očekivanom većom fluktuacijom korisnika (restoran, konferencijska dvorana i sl.) u prizemlju s orijentacijom prema zelenilu i „vanjskim“ korisnicima, odvajanje proizvodnih hala u stražnji dio parcele (kako bi se ostalim funkcijama osigurala zaštita od buke, intimnost i sl.), orijentacija edukacijskih prostora prema unutarnjem dvorištu (tišina, mir, koncentracija) osnovni su naglasci oblikovanja građevine. Istovremeno, građevina svojim glavnim ulazom i orijentacijom dijela javnih prostora prema radnoj zoni postaje mjesto okupljanja, socijalnih kontakata, susreta korisnika i zaposlenika čitave radne zone. Na taj način građevina dobiva na većoj vrijednosti (korist od njenih funkcija ima veći dio korisnika, posjetitelja) te se stvara novi centar čitave radne zone.

Prilikom oblikovanja i definiranja volumena, vodilo se računa i o izloženost građevine nepovoljnim klimatskim utjecajima, zaštiti od insolacije, formiranju natkrivenih pristupa i površina za parkiranje bicikala i sl. Prizemlje osnovnog volumena (poduzetnički inkubator i edukacijski centar) uvučeno je u odnosu na kat te je na taj način formiran natkriveni pješački prostor. U dijelu gdje proizvodne hale kao tri izdvojena volumena prodiru u osnovi volumen građevine, formirani su veći natkriveni prostori koji predstavljaju pasaže/prolaze prema središnjem zelenom tamponu tj. unutarnjem dvorištu. Prizemlje osnovnog dijela građevine najvećim je dijelom ostakljeno, čime se naglašava povezanost vanjskog i unutarnjeg prostora, transparentnost te se na taj način koristi povoljni utjecaj prirodnog osvjetljenja. Istak kata koji formira „obodnu nadstrešnicu“ iznad uvučenog ostakljenog prizemlja osigurava zaštitu od direktne insolacije. Kat osnovnog dijela građevine oblikovan je kao kombinacija punih i praznih (transparentnih) ploha te korespondira s rasterom ostakljenja prizemlja, istacima volumena na ravnom krovu (za smještaj strojarskih instalacija) i sl. Zaštita od sunca na mjestima većih ostakljenja predviđena je unutarnjim rolo-ima, kao i zatamnjenje konferencijskih i edukacijskih prostora. Edukacijski prostori najvećim djelom orijentirani su prema unutarnjem vrtu dok im je prema jugozapadu osigurana vizualna veza s prostorima proizvodnih hala (radi eventualnog uvida osoba u procesu edukacije u stvarne proizvodne procese, ali bez opasnosti od direktnog kontakta).

Proizvodne hale oblikovane su kao jednostavni pravilni volumeni s ravnim krovom na koji se planira postavljanje foto-naponskih panela. Hale su jednostavne tlocrtne dispozicije s upravno / servisnim i komunikacijskim dijelom u „zglobu“ gdje svaka od tri hale zasijeca osnovni volumen građevine poduzetničkog inkubatora. Budući da se ne zna krajnji korisnik, projektnim rješenjem hale se definiraju kao „roh-bau“ prostori gospodarske namjene (industrijske, zanatske).Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektant:
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2013. - 2014.

Tip projekta (kategorija):
Idejni projekt


Download:
Rakitovec


Slični projekti:
Ruralni poduzetnički inkubator 'Centar Krka'