Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Urbanistički plan uređenja Lukavec


Lokacija:Lukavec (Grad Velika Gorica), Zagrebačka županija
Naručitelj:Grad Velika Gorica
Godina:2010.Naselje Lukavec jedno je od 58 naselja Grada Velike Gorice i ima 1105 stanovnika (2001. godine), a od popisa 1981. bilježi stalan porast stanovništva. Lukavec pripada grupi naselja grada Velike Gorice u kojima je potrebno razvijati viši prostorni oblik urbanizacije koji je primjeren društvenoj i gospodarskoj razvijenosti područja koje je sastavni dio metropolitanskog područja i gradske regije Zagreba.

Područje obuhvata UPU-a odnosi se na prostor naselja u kojemu prevladava stambena izgradnja. Osim stambene namjene, u predjelima stanovanja javljaju se i prateće namjene koje su kompatibilne stanovanju (trgovina, usluge, obrti, manje poduzetništvo, manja čista proizvodnja i sl.). U naselju se nalaze i građevine društvene i javne namjene (škola, crkva, zgrada doma kulture, zgrada vatrogasnog doma).

Područjem UPU-a, kroz samo naselje protječe potok Lipnica koji je važan element lokalnog identiteta naselja. Neposredno izvan obuhvata Plana nalazi se zaštićeni sklop dvorca Lukavec iz 15. stoljeća. Unutar granica zaštite graditeljsko-krajobraznog sklopa dvorca kaštela Lukavec određena je I. zona (1. stupanj) zaštite koja uključuje dvorac i neposredni okoliš, te zonu vizualne izloženosti (zonu ekspozicije).

Prostor koji je predmet ovoga plana obuhvaća već izgrađeni dio naselja Lukavec te dijelove na kojima je prostornim planom planirano proširenje građevinskih područja naselja.

Dio prostora koristi se kao poljoprivredno zemljište, a dio je uređen kao javne površine naselja. Na području obuhvata predviđa se izgradnja građevina stambene, stambeno-poslovne i gospodarske, javne i društvene namjene, javne i zelene površine te površine prometne i komunalne infrastrukture.

Teren na području obuhvata UPU-a je nizinski, sa čestim dugotrajnim zadržavanjem oborinske vode i visokim podzemnim vodama.

Ovim planom stvoreni su prostorno-planski preduvjeti za sustavno unapređenje uređenosti i opremljenosti naselja Lukavec. Planirani su prostori za temeljne funkcije važne za kvalitetan život, a posebno za osnovno školovanje, zdravstvenu zaštitu, dnevnu trgovinu i osnovne uslužne djelatnosti koje trebaju biti osigurane na razini stanovništvu prihvatljivog komfora i dostupnosti.

Zgrade bi trebalo izvesti tako da se svojim građevnim materijalima i oblikovanjem prilagode mjerilu naselja i njegovom povijesno vrijednom graditeljskom i krajobraznom nasljeđu. Posebna pažnja treba biti posvećena uređenju zelenih površina, zelenih poteza uz vodotoke u naselju te drvoredima u ulicama za koje se preporuča uporaba autohtonih biljaka.

Planom se predviđa potpuno komunalno infrastrukturno opremanje područja naselja kao uvjet za daljnji razvoj i izgradnju stambenih područja. Planirana je izgradnja sustava odvodnje i plinoopskrbe.

Unapređenje urbanog života planira se kroz:

- komunalno uređenje i komunalno opremanje naselja,
- planiranjem društvenih i javnih sadržaja prvenstveno društveno-kulturnog, obrazovnog i umjetničkog karaktera, te uslužnih, trgovačkih, zanatskih i zabavnih sadržaja,
- obnovu postojećih ulica pri čemu je potrebno, u najvećoj mogućoj mjeri, urediti nogostupe i biciklističke staze te posaditi drvorede gdje god je to moguće,
- poboljšanje postojećih i izgradnju novih infrastrukturnih sustava.

Prilikom izrade plana vodilo se računa o:
Demografskom razvoju – prema dosadašnjim analizama uočena je tendencija doseljavanja stanovništva iz manjih sredina u veće gradske centre, i njihova prateća naselja. UPU-om su rezervirane realne površine za razvoj u skladu s demografskim procjenama očekivanog broja stanovnika na području.

Imovinsko – pravnim odnosima – temeljite društvene promjene u proteklom razdoblju, imaju i neposredan utjecaj na način korištenja prostora. UPU naselja Lukavec u znatno većoj mjeri uzima u obzir interese korisnika prostora kao i mogućnosti etapne i postupne realizacije, nego što je to do sada bilo uobičajeno. Velike i skupe zahvate u prostoru, gdje god je to moguće, zamjenjuje se politikom postupnog nadograđivanja urbanog tkiva.

Površine za izgradnju – dimenzionirane su u skladu s procjenom porasta broja stanovnika, kao i procjenom proširenja društvenih i gospodarskih potreba. Kako određivanjem namjene pojedinih prostora za izgradnju Grad Velika Gorica preuzima i obvezu da navedene prostore komunalno opremi, u skladu s trendom održivog razvoja i racionalizacije urbanog razvitka, izvršena je kritička procjena stvarno potrebnih građevnih površina za pojedine namjene.

Namjene površina – danas prihvaćene spoznaje o potrebama i mogućnostima kvalitetnog razvoja naselja rezultirale su usmjeravanjem prvenstveno prema poboljšanju kvalitete života, a ne na kvantitativno povećanje broja stanovnika. Kao posljedicu polaznih postavki UPU-om je planirano kompletiranje postojeće stambene zone koja će zadovoljiti potrebe stanovništva, uključivo poboljšanje standarda stanovanja.

Prometni i infrastrukturni sustavi – planom je predviđeno unapređenje prometnog sustava naselja te obnova, osuvremenjivanje, proširenje i daljnji razvoj infrastrukture.

Zaštita vrijednosti prostora i okoliša – jedna od prioritetnih mjera zaštite prostora, kao temeljnog razvojnog resursa odnosi se na održivi razvoj naselja i ograničenje širenja građevnih zona u skladu sa stvarnim razvojnim potrebama i procijenjenim demografskim rastom.

Vezano na sve izraženiji trend razvoja gospodarskih djelatnosti i male privrede te razvoj novih tehnologija, kao i iskazane potrebe Grada, planom je planiran manji gospodarski predjel smješten na rubu stambenog dijela građevinskog područja naselja Lukavec.

Voditelj:
Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Željka Nedeljković-Žunec, dipl.ing.el.

Vrijeme rada na projektu:
2008.-2010.

Tip projekta (kategorija):
UPU

Obuhvat (veličina):
189 ha

Status:
Plan usvojen
(Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/10.)

Download:
UPU Lukavec – plan namjene površina (pdf)


Slični projekti:
UPU Lomnica
UPU Male Sredice