Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Urbanistički plan uređenja „Male Sredice“ – II. izmjene i dopune


Lokacija:Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija
Naručitelj:Grad Bjelovar
Godina:2015.Urbanistički plan uređenja „Male Sredice“ u Bjelovaru usvojen je 1999. godine. Godine 2006. izrađene su izmjene i dopune UPU-a koje su se odnosile na izmjenu namjene površina u dijelu obuhvata Plana. U vremenu od izrade UPU-a došlo je do izmjene cijelog niza zakona i propisa koji imaju utjecaj na korištenje prostora, a izmijenjen je i Generalni urbanistički plan Grad Bjelovara (GUP) s kojim UPU „Male Sredice“ mora biti usklađen. U međuvremenu Grad Bjelovar pribavio je i novu digitalnu katastarsku podlogu za područje obuhvata UPU-a te se prišlo izradi ovih izmjena i dopuna UPU-a.

Izmjenama i dopunama izvršena su usklađenja plana sa Generalnim urbanističkim planom Grada Bjelovara te s Prostornim planom uređenja Grada Bjelovara.

Prilikom izrade izmjena i dopuna UPU-a provedena je analiza odredbi za provođenje te potreba usklađivanja istih sa cijelim nizom zakona i propisa kao i planova višeg reda te je donesena odluka da se odredbe za provođenje plana u potpunosti strukturno izmijene.

Male Sredice pripadaju grupi naselja grada Bjelovara u kojima je potrebno razvijati viši prostorni oblik urbanizacije koji je primjeren društvenoj i gospodarskoj razvijenosti područja koje je sastavni dio županijskog središta Bjelovara.

Ovo naselje planirano je kao dio sustava središnjih naselja Bjelovara, gdje se uz stambene predjele planiraju i radne, uslužne, odgojno-obrazovne, poslovne te rekreacijske funkcije. Svojom infrastrukturom opremljenošću, naselje treba povoljno utjecati na daljnje pozitivne demografske prilike i tijekove i na cjelokupni razvitak šireg područja.

Realizacijom planirane brze ceste Zagreb – Bjelovar – Virovitica ulaz u Bjelovar s juga postat će glavni ulazni pravac a kako se područje Malih Sredica nalazi na tom pravcu posebna je pažnja posvećena oblikovanju pristupnih prometnica i funkcionalno-morfološkom oblikovanju novog ulaza u grad.

Planom su osigurani prostori za javne i društvene, poslovne i uslužne sadržaje. U ostalim predjelima naselja (pretežito stambena namjena) omogućiti će se, osim stambene, i izgradnja sadržaja kojima će se poticati razvoj gospodarstva i omogućiti poboljšanje kvalitete života u svim segmentima.

Izmjene i dopune UPU 'Male Sredice' imaju za temeljni cilj prostornim uređivanjem omogućiti kvalitetan razvoj ovog prostora, kao novog podcentra južnog dijela grada Bjelovara na način temeljnih usmjeravanja za određivanje namjena, infrastrukturnih koridora, oblikovanja objekata i sadržaja, te zaštite prostora.

Voditelj:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Mate Ćurić, , dipl.ing.građ.
Antica Gurdulić, ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2014.-2015.

Tip projekta (kategorija):
UPU

Obuhvat (veličina):
97 ha

Status:
Plan usvojen
(Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4/15.)

Download:
UPU Male Sredice – namjena i korištenje površina (pdf)


Slični projekti:
UPU Lukavec
UPU Donja Lomnica