Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Generalni urbanistički plan Grada Bjelovara - II. Izmjene i dopune


Lokacija:Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija
Naručitelj:Grad Bjelovar
Godina:2012.Prostorno-razvojnu strukturu Grada Bjelovara karakterizira relativno povoljan prometni položaj između najznačajnijih prometnih pravaca Hrvatske te izrazita gravitacija funkcija svih naselja prema centralnom naselju Bjelovar. U odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Grada Bjelovara naselje Bjelovar određeno je kao veće regionalno središte te je za njega, sukladno zakonskoj regulativi, izrađen Generalni urbanistički plan (GUP) usvojen 2004. godine. Plan je imao jedne izmjene 2009. godine.

Obzirom na promijenjenu zakonsku regulativu te proteklo vremensko razdoblje primjene plana javila se potreba za izmjenama plana i provjerom određenih planskih rješenja. Tvrtka APE odabrana je za stručnog izrađivača II. Izmjena i dopuna GUP-a Bjelovara.

Broj stanovnika Grada Bjelovara (prema rezultatima Popisa stanovništva 2011. godine) iznosio je 40.276 stanovnika od čega je 27.024 stanovnika ili 67,1% nastanjeno u naselju Bjelovar.

Naselje Bjelovar u sustavu naselja Grada Bjelovara ima najveći ukupni broj stanovnika, najveći broj radnih mjesta i najveći broj dnevnih migranata. Bjelovar je sjedište Grada i Županije, sa velikom koncentracijom sadržaja društvenih djelatnosti.

U obuhvatu GUP-a nalazi se cijelo naselje Bjelovar te dijelovi rubnih naselja koja s naseljem Bjelovar čine jednu prostorno-funkcionalnu cjelinu. Jedan od ciljeva razvoja na razini Grada je opredjeljenje da naselje Bjelovar mora krenuti prvenstveno prema urbanoj obnovi i revitalizaciji gradske jezgre, te postupnoj urbanizaciji rubnih područja i prigradskih naselja.

Veliki utjecaj na daljnji razvoj i prostorno uređenje imaju formirane fizičke strukture: postojeća izgradnja, prometni i komunalni sustav kao polazni elementi.

Osnovnu organizaciju prostora unutar obuhvata GUP-a čine cjeline:

- centralno gradsko područje - povijesna cjelina sa širim pripadajućim područjem gdje su smještene centralne gradske funkcije sa poslovnim, društvenim i javnim sadržajima te stanovanjem;
- sjeverni dio grada gdje se širi stambena zona s pratećim opskrbnim, uslužnim, javnim i društvenim sadržajima te gospodarskim poslovnim sadržajima koji mogu funkcionirati u pretežno stambenoj zoni;
- pretežno gospodarska proizvodna zona između željezničke pruge i obilaznice (južni i istočni dio);
- zapadni dio grada - Hrgovljani i dio grada između Križevačke ceste, željezničke pruge i potoka Plavnice.

Razlozi za izmjene GUP-a bili su potreba usklađivanja s izmjenama i dopunama PP Bjelovarsko-bilogorske županije te prostornog plana uređenja Grada Bjelovara, izrađenim projektima prometnica, javne komunalne i druge infrastrukture te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za izmjenama plana.

Veće izmjene odnosile su se na usklađivanje namjene površina s onima iz usvojenih provedbenih dokumenata prostornog uređenja, planiranje javne i društvene namjene te javnih površina, planiranje proširenja groblja, korekcija planirane prometne mreže, sustavno planiranje glavnih pješačkih pravaca na razini GUP-a te utvrđivanje obveze izrade detaljnijih planova.

Plan je u grafičkom i tekstualnom dijelu usklađen sa izmijenjenim zakonskim propisima koji se tiču prostornog planiranja.

Voditelj:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Antica Gurdulić, ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2010.-2012.

Tip projekta (kategorija):
GUP

Obuhvat (veličina):
3927 ha

Status:
Plan usvojen
(Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6/12)

Download:
Plan namjene površina (jpg)


Slični projekti:
ID GUP Krapine
ID GUP Virovitice