Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Generalni urbanistički plan Virovitice – II. Izmjene i dopune


Lokacija:Grad Virovitica, Virovitičko-podravska županija
Naručitelj:Grad Virovitica
Godina:2015.Virovitica je središnje gradsko naselje i sjedište Virovitičko-podravske županije te u sustavu naselja pripada skupini važnijih regionalnih središta. Povoljnost geoprometnog položaja omogućila je ovom naselju da se razvije u kulturno i prosvjetno središte i sjedište upravnih, zdravstvenih i drugih sadržaja društvene infrastrukture te u gospodarsko središte šire regije.

GUP Virovitice obuhvaća središnje gradsko naselje i naselje Milanovac koje imaju izrazio visok stupanj razvojne međuovisnosti sa svojim neposrednim okruženjem, odnosno ostalim dijelom gradskog područja. Naselje Virovitica ima izrazito velik gravitacijski utjecaj na ostali dio grada, kako u pogledu sadržaja društvenih funkcija, tako i u pogledu funkcije rada.

Prostor Grada Virovitice karakterizira izuzetno povoljan prometni položaj. Na području užeg središta grada križaju se državna cesta D2, glavni prometni pravac šire regije i državna cesta D5 koja povezuje prostor grada s mađarskom granicom.

Mogućnosti daljnjeg razvoja čitavog gradskog područja u prvom redu su vezane uz njegove prirodne i prostorne pogodnosti, a to su: povoljan prometno geografski položaj, kvalitetno poljoprivredno zemljište na širem gradskom području, voda kao temeljni prirodni resurs, šume i šumsko zemljište obronaka Bilogore te postojeći gospodarski kapaciteti smješteni unutar područja obuhvaćenog GUP-om.

Najvažnija gospodarska djelatnost na području Grada Virovitice je prerađivačka industrija (drvna industrija, opekarska industrija, prehrambena industrija, metaloprerađivačka industrija). Značajne razvojne mogućnosti proizlaze i iz bogatstva kulturno-povijesnih sadržaja kojim Virovitica raspolaže, a koji do sada nisu adekvatno iskorišteni u svrhu razvoja turističkih djelatnosti.

Ograničenja prostornog i gospodarskog razvoja proizlaze iz potrebe za očuvanjem kvaliteta okoliša te sprječavanja svakog zagađenja.

Tvrtka APE odabrana je za stručnog izrađivača II. Izmjena i dopuna GUP-a Virovitice. Izvorni plan usvojen je 2006. godine i imao je jedne izmjene.

Ovim izmjenama i dopunama GUP-a pristupilo se zbog potrebe usklađivanja s dokumentom prostornog uređenja šireg područja – Prostornog plana uređenja Grada Virovitice te zbog promjena pojedinih planskih usmjerenja potrebnih za gospodarski razvoj Grada koje su se pojavile temeljem zahtjeva privatnih i pravnih osoba. Dio izmjena odnosio se i na tražene promjene namjene pojedinih područja te preispitivanje opravdanosti obveze izrade detaljnijih planova uređenja.

Izmjene su obuhvaćale i izmjenu prometne mreže te mreže infrastrukture sukladno izvedenom stanju i novim projektima i studijama. Izmijenjene su i granice zaštićenih područja sukladno podacima nadležnih tijela za zaštitu prirodne i kulturne baštine.

Voditelj:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac – Trninić, dipl.ing.biol.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Željka Nedeljković Žunec, dipl.ing.el.

Vrijeme rada na projektu:
2012.-2015.

Tip projekta (kategorija):
GUP

Obuhvat (veličina):
2179 ha

Status:
Plan usvojen
(Službeni vjesnik Grada Virovitice 1/15.)

Download:
Namjena površina i oznake izmjena grafičkoga dijela plana (jpg)


Slični projekti:
ID GUP Krapine
ID GUP Bjelovara