Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Generalni urbanistički plan Grada Krapine - IV. Izmjene i dopune


Lokacija:Grad Krapina, Krapinsko-zagorska županija
Naručitelj:Grad Krapina
Godina:2011.Grad Krapina ima povoljan zemljopisni položaj na jednom od važnih ulaznih prometnih pravaca u Hrvatsku (iz smjera Slovenije i Srednje Europe). Iako stiješnjena između bregova u uskoj dolini Krapinčice, Krapina je oduvijek bila mjesto prolaza i trgovanja pa ta obilježja treba iskoristiti i u novom prometno-geografskom i društvenom okruženju.

Za područje Grada Krapine na snazi su Prostorni plan uređenja Grada Krapine i Generalni urbanistički plan Grada Krapine. Otprilike trećina stanovništva Grada Krapine živi u mjestu Krapina za kojega je na snazi Generalni urbanistički plan (GUP).

Izvorni GUP izrađen je na Arhitektonskom fakultetu i usvojen 2002. godine. Izmjene i dopune GUP-a usvojene 2003. (I. izmjene), 2004. (II. izmjene) te 2007. godine (III. izmjene) rađene su u tvrtki APE d.o.o., slijedom potreba za usklađivanjem plana sa stanjem u prostoru i potrebama prostornog razvoja.

Obzirom na primjenu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (usvojenog 2007. godine) i proteklo vremensko razdoblje primjene plana javile su se potrebe za analizu i razmatranje zahtjeva za izmjenu i dopunu plana kao i usklađenje plana s planovima višeg reda i sa izmijenjenom zakonskom regulativom te je Grad Krapina 2011. godine pokrenuo izradu IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine.

Utvrđena potreba izrade Izmjena i dopuna odnosila se na usklađivanje s izmjenama i dopunama Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije, izrađenim projektima infrastrukturnih sustava, izmijenjenim granicama zaštite kulturnih dobara te pojedinačnih (ciljanih) izmjena u grafičkom i tekstualnom dijelu plana.

Pri razmatranju zahtjeva za izmjene plana posebna pozornost posvećena je zaštiti i očuvanju prirodnog i kulturnog naslijeđa. Prirodno i krajobrazno naslijeđe osobita je vrijednost Krapine, prepoznata u izvornom GUP-u te je isto bilo polazište kod razmatranja zahtjeva za izmjene u svim dosadašnjim izmjenama planova. Osim bogatog krajobraznog naslijeđa, značajno ishodište za daljnji gospodarski i kulturni razvitak Grada je i bogato kulturno-povijesno naslijeđe, što je zajedno dobra osnova za očuvanje prepoznatljivosti i lokalnog identiteta i baza za razvoj kulturnog turizma.

Izmjene u okviru IV. Izmjena i dopuna GUP-a odnosile su se na izmjene u dijelu namjene površina (prema zahtjevima pravnih i fizičkih osoba) te na korekcije građevinskih područja. Ovim Izmjenama i dopunama plana zadržane su osnovne postavke prometne mreže koja je izmijenjena u dijelu prometnica za koje su izrađeni detaljniji projekti. Važna izmjena odnosila se na prometnicu kojom bi se planirana gospodarska zona spojila na novu cestovnu mrežu nakon izgradnje čvora Krapina na autocesti A2. U odnosu na izvorni plan izmijenjene su i granice povijesno - urbanističke cjeline Krapine (zone A, B i C) te popis zaštićenih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara, usklađeni sa podacima dobivenim od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Krapini.

Izmjene u tekstualnom dijelu GUP-a odnosile su se u najvećem dijelu na usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 76/07) i ostalom izmijenjenom zakonskom regulativom od utjecaja na plan.


Napomena:

Naša tvrtka radila je i V. Izmjene i dopune GUP-a Krapine koje su usvojene 2016. godine (Službeni glasnik Grada Krapine 2/2016.)

Voditelj:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Željka Nedeljković Žunec, dipl. ing el.
Ivan Zupanc, demograf

Vrijeme rada na projektu:
2011.-2012.

Tip projekta (kategorija):
GUP

Obuhvat (veličina):
1070 ha

Status:
Plan usvojen
(Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/12.)Slični projekti:
ID GUP Bjelovar
ID GUP Pazin