Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Generalni urbanistički plan Grada Pazina – III. Izmjene i dopune


Lokacija:Grad Pazin, Istarska županija
Naručitelj:Grad Pazin
Godina:2015.



Grad Pazin nalazi se u mikroregiji Središnje Istre. Svojom većom površinom područje Grada Pazina (gradske općine) pripada tzv. Sivoj Istri, dok jugozapadno područje (prema primorskom dijelu) pripada Crvenoj Istri. Grad Pazin ima u svom sastavu osamnaest naselja, najveće od kojih je Pazin za koje je sukladno zakonskoj regulativi izrađen GUP.

Za uže područje Pazina 2002. godine izrađen je Generalni urbanistički plan sukladno tada važećoj zakonskoj regulativi. GUP je do sada mijenjan dva puta – 2007. i 2008. godine. Grad Pazin pokrenuo je 2014. godine izradu III. izmjena i dopuna GUP-a.

Prvi razlog za izmjene proizašao je iz potrebe za usklađenjem sa zakonskom regulativom – prvenstveno Zakonom o prostornom uređenju te Zakonom o gradnji, kako bi se omogućila lakša provedba plana. Od zadnjih izmjena GUP-a izmijenjen je i Prostorni plan uređenja Grada Pazina te je GUP bilo potrebno uskladiti i s tim planom. Konačno, Grad Pazin je prateći stanje u prostoru i provedbu postojećeg GUP-a definirao i potrebu određenih izmjena plana kako bi se omogućila realizacija projekata od važnosti za razvoj grada.

Ovim izmjenama izvršena su obvezna usklađenja plana sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji te s II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Pazina.

Sve izmjene u grafičkom dijelu plana proizišle su iz razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi III. izmjena i dopuna GUP Grada Pazina te zahtjeva tijela i osoba određenima posebnim propisima.

Svi kartografski prikazi preneseni su na novu katastarsku podlogu iz 2014. godine.

Od većih izmjena izdvajaju se izmjena mreže cestovnog prometa, izmjena pojedinih elemenata mreže javne infrastrukture, korekcija zona zaštite povijesne cjeline (usklađenje s PPUG). U plan su ucrtane granice zaštićenih područja ekološke mreže. Izmijenjene su granice obuhvata pojedinih detaljnijih planova. Plan oblika korištenja i načina gradnje usklađen je s izmjenama u namjeni površina.





Voditelj:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.

Suradnici:
John Leko, dipl.ing.prom.
Pozitivna energija d.o.o.

Vrijeme rada na projektu:
2014.-2015.

Tip projekta (kategorija):
GUP

Obuhvat (veličina):
1190 ha

Status:
Plan usvojen
(Službene novine Grada Pazina 17/15)



Slični projekti:
ID GUP Krapine
ID GUP Bjelovara