Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Prostorni plan uređenja Grada Našica – II. Izmjene i dopune


Lokacija:Našice, Osječko-baranjska županija
Naručitelj:Grad Našice
Godina:2015.Grad Našice nalazi se u zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije, a obuhvaća područje Krndije i jugoistočni dio Slavonske podravine. Reljef je karakteriziran naplavnom ravnicom na cca 100 m.n.m., koja se postupno izdiže do pobrđa Krndije na cca 400 m.n.m. Grad Našice ima u svom sastavu devetnaest naselja i po svom prostornom obuhvatu spada u veće jedinice lokalne samouprave. Prostorni plan uređenja Grada Našica usvojen je 2006. godine, a godine 2010. izrađene su jedne ciljane izmjene i dopune PPUGN-a koje su se odnosile na izmjenu granica eksploatacijskih polja. Oba plana radili su drugi izrađivači.

U vremenu od izrade plana došlo je do izmjene cijelog niza zakona i propisa koji imaju utjecaj na korištenje prostora, a izmijenjen je i županijski prostorni plan s kojim je trebalo uskladiti plan. Grad Našice pristupio je 2011. godine izradi izmjena plana, a tvrtka APE je odabrana za stručnog izrađivača II. Izmjena i dopuna PPUGN-a. Razlozi za pristupanje postupku izmjena i dopuna PPUGN-a svrstani su u četiri grupe:

U vremenu od izrade plana došlo je do izmjene cijelog niza zakona i propisa koji imaju utjecaj na korištenje prostora, a izmijenjen je i županijski prostorni plan s kojim je trebalo uskladiti plan. Grad Našice pristupio je 2011. godine izradi izmjena plana, a tvrtka APE je odabrana za stručnog izrađivača II. Izmjena i dopuna PPUGN-a. Razlozi za pristupanje postupku izmjena i dopuna PPUGN-a svrstani su u četiri grupe:

2. Usklađivanje PPUGN-a s Prostornim planom Osječko-baranjske županije

3. Pojedinačni prijedlozi izjavljeni od pravnih i fizičkih osoba te vijeća mjesnih odbora, pristigli na adresu Grada Našica.

4. Prijedlozi stručnih službi Grada Našica kako bi se olakšala provedba i riješili uočeni problemi tijekom provedbe plana.

Grafički dio PPUG Našica izrađen je 2006. godine na tada dostupnim kartografskim podlogama. Kao podloga za prikaz građevinskih područja naselja koristile su se skenirane katastarske karte. Grad Našice pribavio je za ove izmjene nove digitalne katastarske podloge za cijelo područje Grada. Sva su građevinska područja prenesena na nove digitalne katastarske podloge uz nužne prilagodbe geometrije prikaza novim podlogama. Svi prikazi u mjerilu 1:25.000 preneseni su na nove topografske podloge, također uz nužne prilagodbe geometrije prikaza novim podlogama. Ovaj posao bio je vremenski zahtjevan i tražio puno preciznosti, konzultacija i koordinacija u postupku same tehničke izrade plana.

Izmjene i dopune bile su sveobuhvatne te su obuhvaćale tekstualni i grafički dio, a prvenstveno:

-preispitivanje građevinskih područja

-utvrđivanje izrade provedbenih prostornih planova,

-usklađivanje infrastrukturnih sustava sa stvarno izvedenim stanjem na terenu i novim studijama i projektima,

-usklađivanja i druge izmjene koje proizlaze iz Zakona i posebnih propisa,

-usklađenje sa županijskim prostornim planom u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana,

-dopuštanje mogućnosti planiranja sadržaja koje daju odredbe za provođenje PPOBŽ-a (pojedinačne zgrade u funkciji biljne proizvodnje izvan granica građevinskog područja, izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije)

-razdvajanje odredbi za provođenje za izgradnju u građevinskom području naselja gradskog obilježja (Našica) od odredbi za prigradska i ostala naselja na području PPUGN-a.

Odredbe za provođenje u potpunosti su prestrukturirane odnosno usklađene s relevantnim podzakonskim aktima kojima je propisan standard prostornih planova. Izrada izmjena i dopuna plana trajala je pune tri godine, uz intenzivnu suradnju izrađivača plana sa stručnim službama Grada Našica.

Voditelj:
Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Ivan Zupanc, demograf
Julika Bjelobaba, dipl.iur.

Vrijeme rada na projektu:
2011.-2015.

Tip projekta (kategorija):
PPUO/G

Obuhvat (veličina):
20.808 ha

Status:
Plan usvojen
(Službeni glasnik Grada Našica br. 8/15.)Slični projekti:
ID PPUG Pazina
ID PPUG Popovače