Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Prostorni plan uređenja Grada Popovače – VI. Izmjene i dopune


Lokacija:Popovača, Sisačko-moslavačka županija
Naručitelj:Grad Popovača
Godina:2015.Grad Popovača jedan je od najmlađih gradova u Hrvatskoj (Općina Popovača postala je gradom 2013. godine). Grad je smješten u sjeverozapadnom dijelu Sisačko-moslavačke županije, tako da na sjeveru graniči sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom, na istoku s Gradom Kutinom, na jugu s Gradom Siskom, a na zapadu s Općinom Velika Ludina. U sastavu Grada nalazi se 13 naselja. Sjeverni dio grada obuhvaćaju obronci Moslavačke gore gdje je proglašen i Regionalni park Moslavačka gora. Južni dio grada obuhvaćaju prostrane naplavne šume Lonjskog polja i u obuhvatu je Parka prirode Lonjsko polje. U središnjoj dolini smjestila su se naselja, a ovuda prolaze i važni nacionalni i međunarodni infrastrukturni koridori (autocesta A3, željeznička pruga, glavni naftovodi i plinovodi itd.). U središnjem dijelu grada nalaze se eksploatacijska polja ugljikovodika te regionalno važno vodocrpilište na lokaciji Ravnik. Na području Grada Popovače , prema popisu stanovništva 2011. godine živjelo je 11.905 stanovnika.

Prostorni plan uređenja Grada Popovače izrađen je 2002. godine, i od tada je izrađeno pet izmjena i dopuna Plana: 2003., 2004., 2006., 2009. i 2012. godine. Tvrtka APE bila je stručni izrađivač V. izmjena i dopuna (2012. godine).

Razlozi zbog kojih se pristupilo izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače (PPUG Popovača) navedeni su u Odluci o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače koja je usvojena u ožujku 2014. godine. U Odluci su navedeni sljedeći razlozi za izradu izmjena i dopuna:

-ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u područjima koje su zaštićene prema Zakonu o zaštiti prirode, prvenstveno u obuhvatu Regionalnog parka Moslovačka gora – proširenje građevinskog područja prema pojedinačnim zahtjevima i podnesenim zahtjevima za ozakonjenje po posebnom propisu,

-proširenje ostalih građevinskih područja prema pojedinačnim zahtjevima ovisno o mogućnostima,

-odrediti obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se donose u građevinskom području naselja i izdvojenom građevinskom području izvan naselja, i to zonu Mišička III,

-utvrditi smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja koji se donose za građevinska područja i izdvojena građevinska područja naselja, i to za proširenje gospodarsko – proizvodne zone Mišička III, površine 43.79 ha,

-redefiniranje zone T3 I T5 koja se odnosi na naselje Osekovo, te proširenje zone T5 (INFO CENTAR LONJSKO POLJE) Osekovo, prema zahtjevu javne ustanove Lonjsko polje,

-izmjenu provedbenih odredbi PPUG Popovača i izmjenu provedbenih odredbi koje se odnose na obvezu izrade DPU-a,

-utvrditi lokacije za građevine i postrojenja za gospodarenje otpadom,

-redefiniranje odredbi za izradu detaljnih planova uređenja,

-drugi, manji zahvati, korekcije plana prema pojedinačnim zahtjevima građana,

-usklađenje ID PPUG Popovača u grafičkom dijelu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/2013.).

Jedan od glavnih razloga za pokretanje izmjena i dopuna Plana bila je mogućnost ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u područjima koji su zaštićeni prema Zakonu o zaštiti prirode. Ovo se prvenstveno odnosi na postojeće građevine u obuhvatu Regionalnog parka Moslavačka gora koje nisu mogle biti ozakonjene po posebnom propisu. Naime, Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) propisano je da se nezakonito izgrađena zgrada ne može ozakoniti ako se nalazi na području koje je prostornim planom uređenja općine, grada i velikog grada (…) određeno kao: – površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine (…).

Kako je od donošenja zadnjih izmjena plana stupio na snagu i čitav niz novih zakona, od kojih i onaj temeljni – Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) Plan je bilo potrebno uskladiti i s novim zakonskim propisima. U odnosu na Zakon o prostornom uređenju to se odnosi na prikaz dijelova građevinskih područja naselja (izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskog područja naselja), analizu neizgrađenih dijelova građevinskog područja naselja u odnosu na njihovu uređenost te povezano s time određivanje obuhvata obvezne izrade urbanističkih planova uređenja koji proizlaze iz zakonskih obveza.

Zbog promjene zakonskih propisa u domeni održivog gospodarenja otpadom Plan je bilo potrebno uskladiti s propisima iz tog područja u dijelu obveza Grada u smislu planiranja reciklažnih dvorišta i građevina za gospodarenje otpadom.

Druge, manje izmjene plana, proizašle su iz zaprimljenih zahtjeva za izmjenama privatnih osoba i gospodarskih subjekata koje je Grad zaprimio temeljem čl. 85. Zakona o prostornom uređenju.

Paralelno s izradom VI. Izmjena i dopuna PPUG Popovače rađena je i Strateška studija te provedena Strateška procjena utjecaja plana na okoliš. Izrađivač studije bila je tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. iz Zagreba (voditelj izrade: Mirko Mesarić, dipl. ing. biologije, koordinator studije: dr.sc. Toni Safner).

Strateška procjena je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana i programa. Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije, osobito u vezi s varijantnim rješenjima plana i programa, postupak davanja mišljenja povjerenstva, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija, ako su bile obvezne sukladno zakonu, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana ili programa.

Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz plan i program i obuhvaća sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku. Strateškom studijom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili programa uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat plana i programa. Glavne mjere strateške studije koje se tiču zaštite okoliša uključene su u provedbene odredbe Plana.Voditelj:
Nikša Božić, dipl. ing. arh.

Stručni tim:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
John Leko, dipl.ing.prom.
Ivan Zupanc, demograf
Julika Bjelobaba, dipl.iur.

Vrijeme rada na projektu:
2014.-2015.

Tip projekta (kategorija):
PPUO/G

Obuhvat (veličina):
216 km2

Status:
Plan usvojen
(Službene novine Grada Popovače 3/15)Slični projekti:
ID PPUG Našica
ID PPUG Pazina