Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Prostorni plan uređenja Grada Pazina (izmjene i dopune, 2009.)


Lokacija:Grad Pazin, Istarska županija
Naručitelj:Grad Pazin
Godina:2009.U vrijeme izrade ovih Izmjena i dopuna PPUG Pazina za područje Grada Pazina na snazi su bili Prostorni plan uređenja Grada Pazina (PPUG) iz 2002. godine, Generalni urbanistički plan Grada Pazina (GUP) iz 2002. godine te niz detaljnijih planova uređenja. Grad Pazin pristupio je izradi izmjena i dopuna plana zbog potrebe za analizom i razmatranjem određenih planskih postavki kao i pristiglih zahtjeva za izmjenama i dopunama plana. Evidentirane su odredbe za provođenje kod kojih su se pojavile poteškoće u provedbi Plana, a plan je bilo potrebno uskladiti i s izmjenama županijskog prostornog plana te s izmijenjenim zakonskim propisima. Tijekom izrade nacrta prijedloga plana pristigao je veliki broj zahtjeva građana za izmjene plana (koje su se uglavnom odnose na zahtjeve za proširenjem građevinskih područja naselja): ukupno 337 zahtjeva prije javne rasprave te 240 zahtjeva tijekom prve javne rasprave. Iako se veći dio posla na izradi izmjena plana odnosio na pristigle zahtjeve za izmjenu građevinskih područja cilj izmjena nije bilo povećanje građevinskog područja, već omogućavanje realizacije Plana i njegovih postavki. Analiza pristiglih zahtjeva za proširenje građevinskih područja provodila se u odnosu na izvorne postavke plana, stvarno stanje na terenu, demografske pokazatelje te planerska ograničenja koja proizlaze iz koncepta izvornog plana, zakonskih dokumenata ili planova višeg reda. Prilikom planiranja prostornog razvoja posebno se uvažavalo i štitilo elemente zaštite prirodne i kulturne baštine. Na području Grada Pazina radi se o zaštiti područja Butonige i Drage (u kategoriji prirodnog naslijeđa) te zaštiti kulturno-povijesnih cjelina naselja Pazin, Trviž, Beram i Lindar. Prilikom proširenja građevinskih područja potrebno je bilo uvažavati i odredbe županijskoga plana kojim se ne dopušta da neizgrađeni dio građevinskog područja naselja bude veći od izgrađenog dijela. Osnovno polazište bilo je da se prilikom izmjena i dopuna ne mijenjaju osnovna polazišta izvornog plana (PPUG Pazina 2002.), osim u slučajevima kada je bila potrebna prilagodba i usklađenje sa izmijenjenim zakonima ili novim županijskim planom. Za potrebe izrade izmjena i dopuna plana izrađena je i nova demografska studija. Prema uočenim populacijskim trendovima pretpostavljeno je da će populacijski progresivna naselja biti ona u neposrednoj okolici Pazina: Bertoši, Lindar i Lovrin te u manjoj mjeri Heki i Vela Traba. Demografski najugroženija naselja u kojima trendovi upućuju na izrazitu depopulaciju koja će se nastaviti i u budućnosti su: Zamaski Dol, Kršikla, Butoniga i Grdoselo te u manjoj mjeri Kašćerga.Planom su definirane nove razvojne osi i područja, prije svega os Heki – Žbrlini – Bertoši – Lindar te os Zovići – Brajkovići – Katun Trviški – Vela Traba i cjelina naselja Zarečje. Radi se o područjima koja imaju dobru infrastrukturnu opremljenost, planirane nove prometnice te o područjima u kojima je najveći interes za proširenjem građevnih područja. U ovim predjelima izmjenama su omogućena veća proširenja građevinskih područja, uz uvažavanje ograničenja koja proizlaze iz planova višeg reda. Veliki broj izmjena odnosio se na usklađenje tekstualnog dijela plana s izmijenjenim zakonima i podzakonskim aktima. Redefinirani su pojmovi koji se odnose na dijelove građevine (usklađeni sa Zakonom), manje izmijenjeni uvjeti za oblikovanje građevina, usklađeni uvjeti za rješavanje sustava odvodnje sa Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta za piće u Istarskoj županiji. Izmijenjene su odredbe za građenje u naseljima s pretežito poljoprivrednim gospodarstvima te izmijenjene odredbe za gradnju izvan naselja. Odredbe za građevine infrastrukture (elektroničke komunikacije, elektroopskrba, plinoopskrba) usklađene su s relevantnim zakonskim propisima. U potpunosti su izmijenjene odredbe koje se odnose na mjere zaštite voda i mjere zaštite od štetnog djelovanja voda; (usklađenje s Uredbom o određivanju zona sanitarne zaštite) te mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća. Posebno je provedena analiza izgrađenosti svih građevinskih područja po naseljima i utvrđena je obveza izrade detaljnijih planova uređenja sukladno zakonskim propisima. Izrada plana trajala je dvije godine, uz kontinuirano praćenje od strane posebnog Povjerenstva koje je imenovalo Gradsko vijeće. Provedene su ukupno dvije javne rasprave.

Voditelj:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Dubravko Širola, dipl.ing.prom.

Suradnici:
Ivan Zupanc, demograf
Julika Bjelobaba, dipl.iur.
Iva Pejić, dipl.ing.arh.
Damjan Uzelac, aps.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2007.-2009.

Tip projekta (kategorija):
PPUO/G

Obuhvat (veličina):
141,95 km2

Status:
Plan usvojen
(Sl.novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan br. 26/09.)Slični projekti:
PPUG Popovača
PPUG Našica