Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Prostorni plan uređenja Općine Oprtalj – II. Izmjene i dopune


Lokacija:Oprtalj, Istarska županija
Naručitelj:Općina Oprtalj
Godina:2014.Za područje Općine Oprtalj na snazi je Prostorni plan uređenja općine koji je usvojen u srpnju 2003. godine, dok su izmjene i dopune na snazi od 2010. godine. II Izmjenama i dopunama PPUO Oprtalj pristupilo se zbog velikog broja pristiglih zahtjeva građana (koji se uglavnom odnose na zahtjeve za proširenjem građevinskih područja naselja) i potrebe za omogućavanjem izgradnje sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja. Također se javila potreba za korekcijom dijela odredbi za provođenje kod kojih su se pojavile poteškoće u provedbi Plana. S obzirom na izmijenjenu zakonsku regulativu u području prostornog uređenja bilo je potrebno izvršiti i usklađenja Plana sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i s drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji se tiču prostornog planiranja.

Ovim Izmjenama i dopunama Plana nisu mijenjana osnovna polazišta izvornoga plana (PPUO Oprtalj 2003.), osim u slučajevima kada ona nisu u suglasnosti s u međuvremenu izmijenjenim zakonima i propisima ili županijskim planom.

Pristup Izmjenama i dopunama temeljio se na sljedećim polazištima:

1. Zadržava se osnovni koncept izvornog plana;

2. Uvažavanje i prilagodba Plana planerskim ograničenjima koja proizlaze iz planova višeg reda, iz zakonskih dokumenata te iz sektorskih studija zaštite prirodne i kulturne baštine, zaštite vodocrpilišta i drugih dokumenata.

3. Proširenja građevinskih područja omogućiti samo u opravdanim slučajevima uzimajući u obzir sva planerska ograničenja, kapacitete prostora, demografske pokazatelje te odnose izgrađeno : neizgrađeno.

Prilikom izrade Plana izvedena je analiza stvarnog stanja u prostoru, osobito u odnosu na stvarno izgrađena građevinska područja naselja. Ova analiza napravljena je preklapanjem postojećeg plana i ažuriranih zračnih snimaka te obilaskom terena.

Unatoč velikom broju zahtjeva građana (koje se uglavnom odnose na zahtjeve za izmjenama građevinskih područja), cilj izmjena nije bilo puko povećanje građevinskog područja, već omogućavanje realizacije Plana i njegovih postavki. Projektnim je zadatkom stoga utvrđena potreba analize i preispitivanja građevinskih područja naselja te građevinskih područja za gospodarsku izgradnju (ugostiteljsko – turistička). Za novoplanirane turističke punktove definirana je obveza izrade prostornih planova užeg područja, dok su korigirane granice već planiranih UPU-a i DPU-a u skladu s planiranim građevinskim područjem.

Odredbe za provođenje plana mijenjane su zbog potrebe usklađenja sa zakonskim propisima, usklađenja s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta, korekcija pojedinih odredbi za provođenje kod kojih su se pojavile poteškoće u provedbi Plana, sukladno zahtjevima nadležnog Županijskog ureda te Općine – posebno zbog mogućnosti izgradnje ugostiteljsko-turističkih građevina u funkciji razvoja turizma.

Proces izrade plana trajao je dvije godine, a provedene su tri javne rasprave (prva početkom 2013. godine, ponovna javna rasprava u travnju 2013. te druga ponovna javna rasprava u svibnju 2014. godine.)

Voditelj:
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.

Stručni tim:
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
John Leko, dipl.ing.prom.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Ivan Zupanc, demograf
Julika Bjelobaba, dipl.iur.

Vrijeme rada na projektu:
2005.-2008.

Tip projekta (kategorija):
PPUO/G

Obuhvat (veličina):
6049 ha

Status:
Plan usvojen
(Službene novine Općine Oprtalj 05/14)Slični projekti:
ID PPUG Pazina
ID PPUG Popovače