Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Urbanistički plan uređenja Palit (UPU 14)


Lokacija:Rab, Primorsko-goranska županija
Naručitelj:Grad Rab
Godina:2013.Naselje Palit nalazi se oko dva kilometra sjeverno od središta Raba i s naseljem Rab je povezano u jednu prostorno-funkcionalnu cjelinu. Granica obuhvata UPU-a vrlo je razvedena i obuhvaća građevinsko područje utvrđeno PPU grada Raba, od naselja Mundanije na istoku, pa do morske obale u zaljevu Sv. Eufemije. Unutar obuhvata nalazi se luka lokalnog značaja.

Veći dio prostora obuhvata ovoga UPU-a je izgrađen. Gospodarsku osnovu čine turizam, trgovina, ugostiteljstvo i obrti. Na području obuhvata nalaze se policijska i vatrogasna stanica, dom zdravlja, privatne liječničke ordinacije i dr.

Prostor karakterizira relativno gusta postojeća izgrađenost uz substandardnu prometnu i infrastrukturnu opremljenost. Zbog blizine središta Raba planom je trebalo osmisliti namjenu neizgrađenih područja te rezervirati prostore za javne i društvene namjene naselja.

Postojeće stanje u prostoru karakterizira rahla izgrađenost uglavnom stambenih sadržaja, nedostatak javnih sadržaja te substandardna komunalna opremljenost. Područjem prolazi tranzitna prometnica koja dijeli prostor na dva dijela. Prometnica je opterećena velikim intenzitetom kolnog prometa a koristi se i za pješački promet iako nogostupi nisu dovoljne širine niti su izgrađeni u punoj duljini prometnice. Ostale prometnice su nedostatne širine, bez pločnika i s velikim nagibima.

UPU-om naselja Palit osigurani su prostori za javne i društvene namjene. U ostalim zonama naselja (pretežito stambena i mješovita namjena) omogućena je, osim stambene, i izgradnja sadržaja kojima će se poticati razvoj gospodarstva i omogućiti poboljšanje kvalitete života u svim segmentima.

Planom su osigurani prostorni preduvjeti za razvoj turizma te razvitak malog i srednjeg poduzetništva kroz omogućavanje izgradnje manjih prostora za rad bez štetnih utjecaja na okoliš i kompatibilnih stanovanju. Omogućen je i razvoj uslužnih djelatnosti, trgovačkih djelatnosti i ugostiteljskih sadržaja. Posebna pažnja posvećena je planiranju prometne i infrastrukturne mreže te planiranju javnih sadržaja, zelenih i javnih prostora, sportsko-rekreacijskih površina i dječjih igrališta.

Planom se predviđa potpuno komunalno infrastrukturno opremanje područja naselja kao uvjet za daljnji razvoj i izgradnju stambenih područja.Voditelj:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Željka Nedeljković-Žunec, dipl.ing.el.

Suradnici:
Latica Tomašić Srdar, dipl.ing.arh. (konzervatorska studija)

Vrijeme rada na projektu:
2008.-2013.

Tip projekta (kategorija):
UPU

Obuhvat (veličina):
115 ha

Status:
Plan usvojen
(Službeni glasnik Primorsko-goranske županije br. 42/13.)

Download:
UPU Dol – plan namjene površina (pdf)


Slični projekti:
UPU Lukavec
UPU Male Sredice