Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Prostorni plan uređenja Grada Trilja – III. Izmjene i dopune


Lokacija:Trilj, Splitsko-dalmatinska županija
Naručitelj:Grad Trilj
Godina:2013.Prostorni plan uređenja Grada Trilja izrađen je 2005. godine, i od tada su izrađene dvije izmjene i dopune Plana: cjelovite prve izmjene i dopune 2008. godine te ciljane izmjene i dopune 2011. godine. (Izvorni plan i prve dvije izmjene radili su drugi stručni izrađivači.)

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području grada Trilja te reagiranju na prostorne pojave i procese. Bilo je potrebno i revidirati određena planska rješenja koja su dovodila do problema u provedbi plana ili nisu bila u skladu s izmjenama prostornih planova šireg područja i zakonske regulative.

Osnovni razlozi za izradu Izmjena i dopuna PPUG Trilja bili su:
- usklađenje plana s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije,

- usklađenje plana s izmijenjenim zakonskim propisima iz područja prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode te drugim propisima,

- omogućavanje realizacije projekata te usklađivanje sa studijskim rješenjima planiranih infrastrukturnih sustava (pročistač otpadnih voda, proširenje mreže vodoopskrbe, planirani magistralni plinovod, planirani dalekovodi i dr.),

- redefiniranje granica obvezne izrade UPU-a naselja,

- redefiniranje odredbi za provođenje,

- definiranje lokacija za izgradnju solarnih kolektora za prikupljanje sunčeve energije,

- korekcije prometne mreže sukladno izrađenim studijama za rekonstrukciju državnih cesta te odluka Grada Trilja o ukidanju nekih planiranih prometnica,

- drugi manji zahvati korekcije plana prema pojedinačnim zahtjevima građana.

Tijekom izrade plana napravljena je i cjelovita revizija građevinskih područja koja su proširena na lokacijama na kojima su bili predani pojedinačni zahtjevi koji su ocijenjeni kao opravdani. Istovremeno su brisana građevinska područja sa nepristupačnih terena te na predjelima na kojima je u raspravama odlučeno da na njima nema interesa za gradnju. Na ovaj način građevinska područja proširena su za 67 hektara, a smanjena za ukupno 105 hektara.

U plan su ucrtana područja ekološke mreže koja su proglašena zakonom, te su određena planska rješenja prilagođena novoj situaciji odnosno činjenici da se nalaze unutar područja ekološke mreže.

Voditelj:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Željka Nedeljković Žunec, dipl. ing el.
Ivan Zupanc, demograf

Vrijeme rada na projektu:
2011.-2012.

Tip projekta (kategorija):
PPUO/G

Obuhvat (veličina):
267 km2

Status:
Plan usvojen
(Službeni glasnik Grada Trilja br. 2/13.)Slični projekti:
ID PPUG Popovače
ID PPUG Pazina